Extra uitleg bij de data

Op deze help pagina is informatie te vinden over de data die niet terug te vinden is in de Viewer zelf.

Riolering

Data

De rioleringsdata is onderverdeeld in 5 lagen:

 • Themakaarten: hierin zitten de themakaarten, momenteel is dit enkel Water op straat.
 • Leidingen/grachten: hierin zitten alle leidingen en de open afvoerwegen (grachten) die relevant zijn. Geklasseerde waterlopen worden niet als netwerkelement getoond, maar kunnen gevisualiseerd worden door de VHA laag aan te zetten.
 • Putten/knopen: hierin zitten alle fysische knopen in het netwerk.
 • Connectiepunten: hierin zitten alle hydraulische knooppunten die geen fysisch knooppunt zijn.
 • Hydraulische structuren: Alle structuren die te maken hebben met het beperken of reguleren van de stroming.

Water op straat

Symbool Type  
wos_2 Tweejaarlijkse bui  
wos_5 Vijfjaarlijkse bui  
wos_10 Tienjaarlijkse bui  
wos_20 twintigjaarlijkse bui  

RWA Visie

Symbool Type  
rwa_b Bestaande RWA-assen  
rwa_o Ontwerp RWA-assen  
rwa_to Te Ontwerpen RWA-assen  
rwa_visie RWA Visie vermazingen  
rwa_zone RWA Zones  

Putten / knopen

Symbool Type  
pu_put Inspectieput  
pu_inlaat Inlaat Overgang van een gracht/oppervlaktewater naar een gemengd/DWA riool
pu_instroming Instroming Overgang van een open gracht/oppervlaktewater naar een RWA riool of overwelfde gracht/oppervlaktewater
pu_lozingspunt Lozingspunt Overgang van een gemengd/DWA riool naar een gracht/oppervlaktewater
pu_uitstroming Uitstroming Overgang van een RWA riool of overwelfde gracht/oppervlaktewater naar een open gracht/oppervlaktewater
pu_blinde Blinde kamer  
pu_overstort Overstort/pompput Kamer opwaarts van de overstort/pomp(en)
pu_spoelput Spoelput/ontluchter Spoelputten en ontluchtingsputten zijn fysische putten die hydraulisch geen rechtstreeks deel uitmaken van het netwerk

Hydraulische structuren

Symbool Type  
pu_reservoir Reservoir  
hy_pomp Pomp  
hy_overstort Overstort  
hy_wervelventiel Wervelventiel  
hy_opening Opening  
hy_klep Klep  
hy_schuif Schuif  
hy_rooster Rooster  
hy_interne Interne persleiding Dit zijn de persleidingen binnen het pompstation
hy_kunstwerken Kunstwerken op waterloop  
hy_kws Kws-afscheider  
hy_rwzi RWZI_KWZI  
hy_bufferbekken Bufferbekken zone  
hy_pompstation Pompstation  

Connectiepunten

Symbool Type  
co_grachtknoop Grachtknoop Tussenliggende knoop ingevoerd voor een gracht om een overgang in karakteristiek(en) mogelijk te maken of een open uiteinde van de gracht waar de opbouw van de databank is gestopt, maar de gracht doorloopt
co_begin Begin gracht Beginpunt van een tak van het grachtenstelsel
co_blinde Blinde verbinding Tussenliggende knoop ingevoerd voor een leiding om een overgang in karakteristiek(en) mogelijk te maken (zonder dat er een effectieve put of kamer op de overgang gelegen is)
co_schildmuur Schildmuur Afsluitconstructie in een leiding
co_hydraulische Hydraulische connectie Knoop ingevoerd na overstort of pomp waar geen effectieve kamer is opgemeten of aanwezig is

Leiding thema

De leidingen en grachten worden getoond als verschillende themakaarten, d.w.z. voor elk thema worden dezelfde leidingen en grachten getoond, maar telkens volgens een andere legende ingekleurd. Om dit te gebruiken, dient slechts 1 thema te worden aangevinkt. Indien er meerdere thema’s worden aangevinkt, wordt het bovenste thema gevisualiseerd.

 • Soort water
Symbool Type  
so_andere Andere  
so_gr_gemengde Gravitaire gemengde leiding  
so_gr_afval Gravitaire afval- waterleiding (DWA)  
so_gr_regen Gravitaire regen- waterleiding (RWA)  
so_gr_overstort Gravitaire overstortleiding  
so_gemengde Gemengde persleiding  
so_dwa DWA persleiding  
so_rwa RWA persleiding  
so_swa SWA persleiding (overstortwater) SWA = stormwaterafvoer, d.w.z. verpompt overstortwater
so_eff Effluent  
so_ggs Gravitaire gemengde sifon  
so_rwas Gravitaire sifon (RWA)  
so_gracht Gracht  
so_bufferg Buffergracht  
so_infbuff RWA Infiltratie- of bufferleiding  
so_ovbuff Overstortwater Bufferleiding  
 • Eigenaar leiding
Symbool Type  
ei_andere Andere/onbekend  
ei_aquafin Aquafin  
ei_gemeente Gemeente  
 • Beheerder leiding
Symbool Type  
be_andere Andere/onbekend  
be_aquafin Aquafin  
be_tmvw TMVW  
 • CCTV inspecties
Symbool Type  
cc_geenbe Geen beoordeling  
cc_geenge Geen gebrek Geen gebrek of verwaarloosbare schade
cc_lichtes Lichte schade Lichte schade die geen ingrijpen vergt
cc_ernstiges Niet dringende schade Ernstige schade, waarvoor ingrijpen niet dringend is
cc_zwares Zware schade Zware schade, waarvoor ingrijpen nodig is
cc_maxima Maximale ernst Maximale ernst die een onverwijld ingrijpen noodzakelijk maakt
 • Onderhoud leidingen
Symbool Type  
sl_gemeten Gemeten slib De opgemeten slibhoogtes aan het begin van de leidingen (via de put) worden aangeduid en numeriek weergegeven in mm slibhoogte
sl_inlaat Inlaatfrees De geruimde grachten worden weergegeven met als label de datum van de ruiming
sl_geruimde Slibruiming  
sl_wortel Wortelfrees  
sl_leidingen Leidingen/grachten Alle andere (niet-geruimde) leidingen worden als achtergrond weergegeven in lichtgrijs
sl_relining Relining Herstelling
 • Leidingen materiaal
Symbool Type  
le_andere Andere/onbekend  
le_asbest Asbestcement  
le_kunststof Kunststof  
le_baksteen Baksteen/ metselwerk  
le_gres Gres  
le_beton Beton  
le_ductiel Ductiel gietijzer/ staal  

Betrouwbaarheidsvlaggen

De nummers van de putten en knopen worden zichtbaar vanaf schaal 1/2500. De opmetingswijze (of andere bron van de gegevens) van de put is af te lezen van de kleur van de labels. Vanaf een schaal 1/1000 worden ook de maaiveldpeilen (in mTAW) in dezelfde kader getoond onder de put/knoopnummers.

alt text
Kleur Code Opmetingswijze
blauw BO Enkel de coordinaten zijn opgemeten (bovengrondse opmeting)
oranj ON Coordinaten (bovengronds) + put ondergronds opgemeten
groen BC Coordinaten zijn opgemeten (bovengronds) en rioolinfrastructuur (ondergronds) is aangevuld tijdens het inventarisatieproces o.b.v. planinformatie
roze AG Overgenomen uit digitale AquaGis databank
geel CD Overgenomen uit CCTV dossiers
wit CO Aangevuld tijdens de fase m.b.t. het vervolledigen van de databank en de connectiviteit, inclusief het koppelen met het oppervlaktewatersysteem (o.a. grachten) Deze fase kan aannames bevatten
rood AI Overgenomen uit as-builtinformatie
geen   De betrouwbaarheidsvlag is niet aanwezig in de data

Leidingannotatie

De annotaties bij de leidingen worden steeds volgens de stromingszin weergegeven.

De eerste en laatste waarde zijn de op- of afwaartse BOK’s van de leidingen (in mTAW), afhankelijk van de stromingszin (zie onderstaand voorbeelden). De tweede waarde geeft de vorm en diameter (in mm) van de leiding weer, de derde waarde de lengte van de leiding (in m).

In onderstaande voorbeeld bedraagt de opwaartse BOK dus 7.45 mTAW en de afwaartse BOK 7.43 mTAW. Het is een cirkelvormige leiding met diameter van 300 mm en een lengte van 63 m.

BOK_vb1

In dit voorbeeld bedraagt de opwaartse BOK 8.17 mTAW en de afwaartse BOK 5.77 mTAW. Het is een eivormige leiding met hoogte 1050 mm en breedte 700 mm. De lengte van de leiding bedraagt 50 m.

BOK_vb2

Afkortingen

 • DWA = Droog Weer Afvoer
 • RWA = Regenwaterafvoer
 • SWA = Stormwaterafvoer (verpompt overstortwater)
 • TAW = Tweede Algemene Waterpassing (de referentiehoogte waartegenover hoogtemetingen in België worden uitgedrukt. Een TAW-hoogte van 0 meter is gelijk aan het gemiddeld zeeniveau bij laagwater te Oostende)
 • BOK = Binnenkant Onderkant buis

Drinkwater

Het drinkwaternetwerk is opgebouwd uit vier nettypes: distributie, toevoer, aftakking en complex. Leidingen, afsluiters en brandkranen behorende tot een bepaald nettype zijn te herkennen aan hun kleur: .

Opmerking: de drinkwaterdata is afgeschermd per gemeente. Elke gemeente ziet enkel het drinkwaternetwerk binnen de gemeente.

 • Leidingen
Symbool Type
ld Leiding distributie in bedrijf
lt Leiding toevoer in bedrijf
la Leiding aftakking in bedrijf
lc Leiding complex in bedrijf
lb Leiding buiten bedrijf (kleur verschilt volgens nettype)
lv Leiding verlaten
 • Afsluiters(kleur verschilt volgens nettype)
Symbool Type
ado Afsluiter distributie open
adt Afsluiter distributie toe
adko Afsluiter distributie kritisch open
adkt Afsluiter distributie kritisch toe
add Afsluiter distributie defect
adb Afsluiter distributie buiten bedrijf
 • Brandkranen (kleur verschilt volgens nettype)
Symbool Type
bb Brandkraan bovengronds
bo Brandkraan ondergronds
bbd Brandkraan bovengronds defect
bod Brandkraan ondergronds defect
bbo Brandkraan bovengronds onvindbaar
boo Brandkraan ondergronds onvindbaar
bbb Brandkraan bovengronds buiten bedrijf
bob Brandkraan ondergronds buiten bedrijf

Zoneringsplannen

Het zoneringsplan geeft tot op huisniveau weer wat de maatregelen zijn die burger en gemeente moeten treffen.

Bron : Vlaamse Milieumaatschappij

Symbool Type  
Z_indiG Individueel gesaneerde  
Z_IndiT Individueel te saneren er is geen riolering voorzien. Het afvalwater moet individueel gezuiverd worden met een IBA
Z_CollS Collectief gesaneerde er is recent riolering aangelegd en die is aangesloten op een waterzuivering
Z_CollT Collectief te saneren er is riolering gepland of er is riolering aanwezig maar die is nog niet aangesloten op een waterzuivering
Z_IndiGG Individueel gesaneerde gesloten  
Z_Centraal Centraal gebied er is reeds geruime tijd riolering aanwezig en die is aangesloten op een waterzuivering

GUP

Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) bouwt verder op de zoneringsplannen en bepaalt welke rioleringsprojecten nog moeten worden uitgevoerd en wie die moet uitvoeren. Elk project krijgt ook een prioriteit. Ook de nog te plaatsen IBA’s krijgen een prioriteit. Zo wordt bepaald binnen welke termijn de rioleringsprojecten en IBA’s moeten worden aangelegd.

De prioritering van de verschillende projecten gebeurt op basis van ecologische en economische factoren. Hierbij zijn de kostprijs en de milieu-impact van het project belangrijk.

De gebiedsdekkende uitvoeringsplannen worden elke zes jaar volledig herzien. De huidige plannen gelden vanaf 12 maart 2016.

Bron : Vlaamse Milieumaatschappij

 • GUP prioriteiten
Symbool Type
GUPP1 Prio 1 uitvoering voor 2017
GUPP2 Prio 2 uitvoering voor 2021
GUPP3 Prio 3
GUPP4 Prio 4
GUPP5 Prio 5
GUPP6 Prio 6
GUPP7 Prio 7
GUPP8 Prio 8
GUPP9 Prio 9
GUPP10 Prio 10
GUPPgroterD10 Prio groter dan 10
GUPnGP Niet geprioriteerd
 • GUP rioleringsprojecten
Symbool Type
GUP_ColRio Collector GUP rioleringsprojecten
GUP_rioRio Riolering GUP rioleringsprojecten
GUP_PriveRio Privé GUP rioleringsprojecten
GUP_AndereRio Andere GUP rioleringsprojecten
 • GUP prioritaire IBA
Symbool Type
GUP_IBA1 Prio 1 uitvoering 2017
GUP_IBA2 Prio 2 uitvoering 2021
 • Overnamepunten
Symbool Type
GUPovername Overnamepunten
 • GUP Uitzondering optimale afkoppeling
Symbool Type
GUP_Opt Optimaal gemengd
GUP_onderz Onderzoekszone

Aandachtsgebieden en speergebieden

Vlaanderen maakt stroomgebiedbeheerplannen op voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebieddistricten van de Schelde en van de Maas. De stroomgebiedbeheerplannen geven uitvoering aan de Europese kaderrichtlijn Water en aan de Overstromingsrichtlijn. Beide richtlijnen werden in Vlaamse wetgeving omgezet via het decreet Integraal Waterbeleid.

Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (Schelde en Maas)

Het plan-MER bij de stroomgebiedbeheerplannen

Niet-technische samenvatting

Bron : Vlaamse Milieumaatschappij

 • Gebiedsgerichte prioritering voor oppervlaktewater
Symbool Type
speer_1 Klasse 1 - SPG : Goede Ecologische Toestand in 2021
speer_2 Klasse 2 - SPG : Goede Ecologische Toestand in 2027
speer_3 Klasse 3 - SPG : Goede Ecologische Toestand na 2027
speer_4 Klasse 4 - AG : Goede Ecologische Toestand in 2033
speer_5 Klasse 5 - AG : Goede Ecologische Toestand na 2033
speer_6 Klasse 6 - geen Goede Ecologische Toestand in 2033
speer_7 Geen Vlaams waterlichaam

Wegenis

De wegenis wordt getoond als verschillende themakaarten, d.w.z. voor elk thema worden dezelfde wegvakken getoond, maar telkens volgens een andere legende ingekleurd. Om dit te gebruiken, dient slechts 1 thema te worden aangevinkt. Indien er meerdere thema’s worden aangevinkt, wordt het bovenste thema gevisualiseerd. De wegvakken zijn bovendien nog onderverdeeld in Lager Maaiveld, Maaiveld en Hoger Maaiveld.

 • Bestemming
Symbool Type Afkorting
b_rijweg Rijweg RW
b_kruispunt Kruispunt KP
b_parkeerstrook Parkeerstrook PS
b_fietspad Fietspad FP
b_voetpad Voetpad VP
b_groen Groenvoorziening , plantsoenen PL
b_berm Bermen BM
b_fietsvoet Fietspad-voetpad FV
b_geo Geo zone GZ
b_werf Werf WE
b_andere Andere AN
 • Materiaalsoort
Symbool Type Afkorting
m_ander Andere / Onbekend  
m_kws KWS KW
m_beton Materiaal beton MB
m_betontegel Betontegels BE
m_betondal Betondallen BA
m_betonsteen Betonstenen BS
m_betongrijp Ineengrijpende betonstenen BI
m_halfverhard Halfharde verharding HV
m_natuur Materiaal natuursteen MN
m_natuurdal Natuursteendallen NA
m_natuurtegel Natuursteentegels NE
m_natuurkassei Natuursteen kasseien NK
m_mozaiek Natuursteen mozaïek NM
m_platien Natuursteen platienen NP
m_klinkers Gebakken klinkers GK
m_sierverhard Sierverharding betonproduct SB
m_andere Andere materialen AN
m_onverhard Onverhard ON
m_overlaging Overlaging OV
 • Typologie
Symbool Type Afkorting
t_ander Andere / Onbekend  
t_kruispunt Kruispuntzone KP
t_gracht Gracht GR
t_kunstwerk Kunstwerken KU
t_jaagpad Jaagpad JP
t_doorgang Onderdoorgang OD
t_segment Wegsegment WS
t_plateau Verkeersplateau VP
t_kern Woonkern WK

Fetrapi

In de laag Fetrapi worden zones gevisualiseerd waar er zich hoog-risicoleidingen bevinden. Deze laag is louter informatief bedoeld. Men is dus nog steeds verplicht om een KLIP/KLIM aanvraag te doen.

Dit vervangt dus de KLIP/KLIM aanvraag niet!

Wanneer men een zone bevraagt via Zoeken op selectie of via Maptips vindt men volgende gegevens terug: de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de netbeheerder. Dit nummer is bedoeld om snel de netbeheerder te kunnen bereiken als er dringende interventies uitgevoerd moeten worden in de buurt van een hoog-risicoleiding.

Volgende beheerders zijn hierin opgenomen:

 • Air Liquide Industries Belgium NV-SA – NOORD
 • Air Liquide Industries Belgium NV-SA – SUD
 • Air Products NV-SA
 • Belgian Pipeline Organisation
 • Fluxys Belgium NV-SA
 • Gassco AS
 • NMP-AF
 • NMP-ZG
 • NMP-ZS
 • TOA
Symbool  
fetrapi FETRAPI

GRB

U kan naast onderstaande versie ook steeds de actuele versie van de GRB legende raadplegen via deze link

GRB Legende

Gewestplannen

De legende voor de gewestplannen is uitgebreid en daarom niet opgenomen in de help-pagina. De legende is echter te downloaden via deze link

De aanvulling vindt u hier